Celami Stowarzyszenia są:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. działalność charytatywna;
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. ochrona i promocja zdrowia;
 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 6. działalność wspomagająca edukację, oświatę i wychowanie;
 7. działalność wspomagająca wypoczynek dzieci i młodzieży;
 8. działalność wspomagająca kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 9. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 10. wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 11. turystyka i krajoznawstwo;
 12. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 13. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 14.  ratownictwo i ochrona ludności;
 15. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 16. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 17. promocja i organizacja wolontariatu;
 18. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 19. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 20. opieka nad obiektami posiadającymi wartość historyczną lub naukową;
 21. popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych oraz obronności Państwa Polskiego wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
 22. reprezentowanie lokalnych środowisk miłośników historii i tradycji formacji wojskowych na
 23. sympozjach, konferencjach i spotkaniach rekonstrukcyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej;
 24. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości, dziejów Wojska Polskiego, zrywów narodowowyzwoleńczych oraz obronności Państwa Polskiego;
 25. Czynny udział w życiu środowisk lokalnych dotyczących propagowania wiedzy z zakresu historii;
 26. Organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem dopuszczonych prawem rodzajów broni;
 27. Promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim wśród członków Stowarzyszenia.

Regulamin Stowarzyszenia